بورس

روند شاخص های بورس بر صنعت نساجی

صنعت نساجی در حوزه فروش، نوسانات عجیبی را شاهد بوده است، به طوری که بررسی روند 10 ساله فروش صنعت نساجی، اوضاع نامساعدی را نشان می دهد. و آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که ثبات لازم در روند درآمدی وجود نداشته است. این موضوع از ابتدای دوره 10ساله، یعنی از سال 1393 تا سال 1401 در شرکت های فعال بورسی قابل مشاهده است. بر همین اساس، در سال 1394 نسبت به سال 1393، تنها رشد 9درصدی فروش مشاهده شد. ... ادامه مطلب